Në mbledhjen e parë të vitit 2021, për të ndarë detyrat e çdo zyre dhe përcaktuar afatet për realizimin e tyre, në mënyrē që realizimi i buxhetit edhe vijimi i punëve të bëhet në kohë, me efektshmëri, në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit.