Vijojme punën me pastrimin e kanaleve kulluese. Në fshatin Rërëz, duke reabilituar kanalim e parë kullues me gjatesi 1700ml me sektorin e sherbimeve. Reabilitimi i tij ndihmon në kullimim e 150 ha te mbjella me kultura te ndryshme dhe 30 ha sera.