Sistemi i Integruar Informatik për Shërbimet bashkiake, si nje instrument i rendesishem ne funksion te mireorganizimin administrativ te punes, rritjes seeficenses dhe perfirmances ne ofrimin e sherbimeve, rritjes se aksesit qytetar dhe transparences, është vlerësuar si 1 nga 10 praktikat më të mira te pushtetit vendor ne Shqiperi, dhe qe mund te replikohet ne njesi te tjera vendore.Bashkitë e tjera mund ta replikojnë këtë sistem duke perfituar nga Bashkia Dimal Software as a service, duke mos investuar ne hardware, dhe njekohesisht me nje kosto 10 here me te lire. Ne menyre te vecante , eksperienca jone ne rritjen e te ardhurave nepermjet modulit te dixhitalizimit te tarifave, ,integriimin e tij me modulin e ujesjellesave, dhe sistemin gis, nje model per tu replikuar ne funksion te rritjes se arketimit te te ardhurave dhe perdorimin e tyre ne funksion te ofrimit te sherbimeve ndaj qytetareveFaleminderit Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore dhe Ambasadës Zvicerane për zhvillimin npm programit “Bashki të forta” që në konkursin e shpallur për praktikat e mira vlerësuan Bashkinë Dimal si një prej fituesve.