Neni Nr. 7 I ligjit Nr,119/2014 “ Për të drejtën e informimit “ Nenit 19 të Ligjit Nr. 139/2015 “ për vetëqeverisjen vendore”  Neneve 10 dhe 13 të ligjit Nr. 60/2016 “ Për  sinjalizimin dhe mbrojtjen e silanjizuesve “
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton: Kryetari I Bashkisë
Përgjegjës për Publikun:  Struktura e sinjalizimit , Ankesave dhe Vërejtjeve
Përgjegjës për Publikun:  Struktura e sinjalizimit , Ankesave dhe Vërejtjeve
Në Bashkinë Dimal  një Njësi përgjegjëse  regjistron rastet e Hetimit  Administrativ  dhe Sinjalizuesve.
Adresa : Kati I dytë , Godina e Bashkisë Dimal
Rruga: Dimal , Lagja18 Tetori
Ura Vajgurore
Kodi Postar:  5007
E-mail. http://bashkiadimal.gov.al
Adresa Elektronike e Kordinatorit per Informim
rhoxha03@gmail.com