Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  Ligji Nr. 115/2014 “ për ndarjen Administrative -Territoriale të Njësive të qeverisjes Vendore  në Republikën e Shqipërisë”  Neni 23 dhe 30 I ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton :  Sipas akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi
Përgjegjës për publikimin: Sektori I burimeve njerëzore
 
Njesia Administrative Qëndër
Administrator : Albano Kora
Adresa:Ura Vajgurore
Lagjja:Llukan Baci
Njësia Administrative Poshnje:
Administrator : Petrit Sulaj
Adresa:Poshnje
Lagjja: Rruga e pallateve ,Ndertesa .Nr 23
Njësia Administrative Kutalli.
Administrator: Gledjan Gjozi
Adresa:Kutalli
Lagjja:Rruga e Veshallareve ,Ndertesa .Nr 1
Njësia Administrative Cukalat
Administrator: Qani Zeqo
Adresa :Cukalat
Lagjja:Rruga Fitorja  ,Ndertesa .Nr 21