Neni Nr. 7 I ligjit Nr,119/2014 “ Për të drejtën e informimit “ Nenit 19 të Ligjit Nr. 139/2015 “ për vetëqeverisjen vendore”  Neneve 10 dhe 13 të ligjit Nr. 60/2016 “ Për  sinjalizimin dhe mbrojtjen e silanjizuesve “
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton: Kryetari I Bashkisë
Përgjegjës për Publikun:  Struktura e sinjalizimit , Ankesave dhe Vërejtjeve
Përgjegjës për Publikun:  Struktura e sinjalizimit , Ankesave dhe Vërejtjeve
Në Bashkinë Dimal  një Njësi përgjegjëse  regjistron rastet e Hetimit  Administrativ  dhe Sinjalizuesve.
Adresa : Kati I dytë , Godina e Bashkisë Dimal
Rruga: Dimal , Lagja18 Tetori
Ura Vajgurore
Kodi Postar:  5007
E-mail. http://bashkiadimal.gov.al

 

Në Bashkinë Dimal  një Njësi përgjegjëse  regjistron rastet e Hetimit  Administrativ  dhe Sinjalizuesve.

  1. Autoriteti publike trajton kërkesën për informim, duke parashtruar informacionin e kërkuar sa më shpejt që të jetë e mundur, por jo më vonë se 10 ditë pune nga dita e dorëzimit të saj, përveç rasteve kur ligji posaçëm parashikon ndryshe.
  2. Kur autoriteti publik që merr  kërkesën për informim ja dërgon  atë një autoriteti  tjetër, ai kthen përgjigje jo më vonë se 15 ditë pune nga dita e mbërritjes së kerkesës në autoritetin e parë.
  3. Afati i parashikuar në pikat 1 dhe 2, mund të zgjatet me jo më shumë se 5 ditë pune  për një nga shkaqet  e mëposhtme:
  4. a) nevoja për të kërkuar dhe shqyrtuar  dokumente  të shumta voluminoze,
  5. b) nevoja për t’i shtrirë kërkimet në zyra dhe mjedise që janë fizikisht të ndara nga zyra qendrore e autoritetit,
  6. c) nevoja për t’u konsultuar me autoritete të tjera publike përpara marrjes së një vendimi për plotësimin ose jo të kerkesës . Vendimi për zgjatjen e afatit  i njoftohet menjëherë kërkuesit.
  7. Në çdo rast, mostrajtimi i kërkesës për informim brenda afateve të sipërpërmendura do të konsiderohet refuzim.

Adresa : Kati I dytë , Godina e Bashkisë Dimal

Rruga: Dimal , Lagja18 Tetori

Ura Vajgurore

Kodi Postar:  5007

E-mail. http://bashkiadimal.gov.al