TABELA PËRMBLEDHËSË E TË DHËNAVE TË SHKOLLAVE

NJËSIA ADMINISTRATIVE KUTALLI

NR

 

  EMRI  I SHKOLLËS

KATE

KLASA

DREJTORI

SALLA

NR I NXËNËSVE

1

E MESME E BASHKUAR
KUTALLI

2

26

1

2

396

9 VJECARE

 

 

 

 

234

2

9 VJECARE SAMATICE HAZBI SHEHU

2

13

1

2

322

3

9 VJECARE POBRAT 3 DËSHMORËT POBRAT

2

9

1

2

154

4

9 VJECARE DRONOVICE

2

16

1

3

427

5

9 VJECARE RËRËZ

1

7

1

2

132

6

9 VJECARE GORICAN

2

12

1

2

265

7

FILLORE 
MALAS
BREG

1

1

0

0

6

8

9 VJECARE SQEPUR

1

2

0

0

26

 

TOTALI

13

86

6

13

1962

TABELA PËRMBLEDHËSË E TË DHËNAVE TË KOPËSHTEVE

NJËSIA ADMINISTRATIVE KUTALLI

NR

 

VENDNDODHJA

KATE

GRUP

FËMIJË

1

KUTALLI

1

1

32

2

SQEPUR

1

1

14

3

SAMATICË PARASHKOLLOR

2

1

26

4

SAMATICË 1

2

1

34

5

SAMATICË 2

2

1

28

6

POBRAT

2

1

31

7

DRONOVICË

1

1

83

8

RËRËZ

1

1

29

9

GORICAN 3 KOPËSHTE

2

3

64

 

TOTALI

14

11

341