TABELA PËRMBLEDHËSË E TË DHËNAVE TË SHKOLLAVE URË VAJGURORE

NR

  EMRI  I SHKOLLËS

KATE

KLASA

DREJTORI

SALLA

NR i NXËNËSVE

1

GJIMNAZI MUHAMER  JANINA

2

10

1

2

465

2

9 VJECARE SALI GJUKA

4

31

1

2

480

3

9 VJECARE KONIZBALTLLUK  MITA

2

10

1

1

80

4

9 VJECARE 5 MAJ

1

9

1

2

215

5

9 VJECARE BISTOVICE BAKI VELCANI

1

4

1

0

22

6

9 VJECARE VOKOPOLE JOSIF ALEKSI

2

8

0

1

21

7

9 VJECARE SKREVAN LAKO TOSKA

1

4

1

1

44

8

FILLORE PASHALLI

1

5

0

0

74

9

TOTALI

14

81

6

9

1401

TABELA PËRMBLEDHËSË E TË DHËNAVE TË KOPËSHTEVE URË VAJGURORE

NR

VENDNDODHJA

KATE

GRUP

FËMIJË

1

KONEZBALTË

1

1

35

2

SALI GJUKA  KOPESHTI QENDER

2

1

121

3

GURI I BARDHË

1

1

40

4

CERDHE

2

1

35

5

4 SHTATORI

1

2

53

6

PASHALLI NR 1

1

1

23

7

PASHALLI NR 2

1

1

21

8

VOKOPOLË

2

1

15

9

SKREVAN

1

1

24

 

TOTALI

12

10

367