Bashkë me kryepleqt nisëm diskutimin mbi propozimin për emërtimin e ri të Bashkisë: Dimal. Ky propozim nuk do të sjellë ndryshim kufijnjsh dhe do të përfshijë Njësitë Administrative: Ura Vajgurore; Poshnje, Kutalli dhe Cukalat. Konsultimet publike dhe prezantimi i relacionit do të vijojë në çdo njësi. #BashkiaDimal