Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  Ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Siaps akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi
Përgjegjës për publikimin : Kryetari I bashkisë
Kryetari I bashkisë ka këto kompetenca dhe detyra:
a)Ushtron të gjitha kompetencat  në kryerjen e funksioneve të bashkisë , me përjashtim të atyre që janë kompetencë  vetëm  e këshillit përkatës.
b)Zbaton aktet e këshillit
c)Merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për këshillin bashkiak , në përputhje me rendin e ditës së përcaktuar nga këshilli , si dhe për problem që kiërkon ai vetë.
ç)Raporton në këshill për gjëndjen ekonomiko – financiare  të bashkisë dhe njësive administrative pëerbërësë  të paktën çdo 6 muaj ose sa herë kërkohet  nga këshilli.
d)Raporton para këshillit sa herë kërkohet prej  tij për problem të tjera që kanë të bëjnë me funksionete bashkisë .
dhe) Eshtë antar I këshillit të qarkut
e)Emëron , duke respektuar ligjin për barazinë gjinore , zvëndës kryetarin , zvëndëskryetarët e bashkisë dhe I shkarkon ata.
Ë) Emëron , duke respektur Ligjin për barazinë gjinore, administratoret e njësive administrative, lagjeve dhe I shkarkon ata.
  1. f) Vendos për emërimin ose shkarkimin e antarëve të organeve drejtuese të shoqërive tregëtare në pronësi të baskisë , si dhe drejtuesit e ndërmarjeve e të institucioneve në varësi.
  2. g) Emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë të strukturave dhe njësive në varësi të bashkisë, përveç kur parashikohet ndryshe në ligjin për nënpunësin civil.
Gj) Ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që I janë ngarkur bshkisë  si person juridik dhe është përfaqësuesi I saj në marrdhënie me të tretët.
H)Mer msa për kualifikimin dhe trajnimin e personalit të administratës , të institucioneve arsimore, sociale, kultorore dhe sportive.
  1. i) Kthen për rishqyrtim jo më shum se një herë në këshill vendime, kur vëren se ato cënojnë interesa të bashkësisë. Në rastin e kthimit të vendimit të këshillit nga kryetari I bashkisë, këshilli mund të miratojë të njëjtin vendim vetëm me shumicën e votive, në prani të më shumë gjysmës  se të gjithë  antarëve
j)Miraton strukturën ,  organikën e kategoritë /klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit civil dhe rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe të njësive  e institucioneve buxhetore  në varësi  të bashkisë , në p[ërputhje me legjislacionin në fuqi.
  1. k) emëron dhe shkarkon nënpunësit vendor për barazinë gjinore.
  2. I) Kujdeset për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore , të ndra sipas gjinisë, dhe siguron publikimin e tyre.