Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”  Ligji Nr.44/2015 “ Kodi I procedurave Administrative dë republikës së shqipërise”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Kryetari I bashkisë
Përgjegjës për publikimin:  Sektori I Burimeve Njerëzore
Administrata e njësive administrative kryen këto detyra:
  1. Është zyrë e shërbimit për të gjitha procedurat administrative në kompetencën e bashkisë.
  2. Mbikqyr territorin për zbatimin e ligjit në të gjitha fushat në kompetencën e bashkisë dhe njofton strukturat kompetente të bashkisë në rast të konstatimit te veprimeve në kundërshtim me ligjin
  3. Mbështet punën e strukturave kompetente të bashkisë.
  4. Bazuar në vendimarrjet e kryetarit të bashkisë , mund të administrijë parqet, lulishtet dhe zonat e gjelbëruara
  5. Përgatit dhe I propozon kryetarit të bashkisë planin për investimet nën juridiksionin e saj territorial , si dhe mbikqyr , pas miratimit , zbatimin e tyre sipas ligjit.