Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”  Ligji Nr.44/2015 “ Kodi I procedurave Administrative dë republikës së shqipërise”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Kryetari I bashkisë
Përgjegjës për publikimin:  Sektori I Burimeve Njerëzore
Njësia Administrative Qëndër
Administrator: Albano Kora
Njësia Administrative Poshnje
Administrator: Petrit Sulaj
Njësia Administrative Kutalli
Administrator : Gledjan Gjozi
Njësia Administrative Cukalat
Administrator: Qani Zeqo