Neni 43/3 I ligjit  Nr. 139/2015 “ për vetëqeverisjen vendore”  neni 7 dhe pika  dh,  ligji 119/2014 “ Për të drejtën e Informimit”  Nenet 8 pika c dhe neni 12 pika ç dhe d të ligjit Nr. 114/2015 “ Për Auditimin e Brëndshem  në Sektorin Publik”
 Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Brenda 30 ditëve  nga dorëzimi I raportit përfundimtar
Organi që miraton: Kryetari I Bashkisë
Përgjegjës për publikimin: Auditi I Brëndshëm
Kodi I Etikës
Kodi I Etikës  është  një akt administrative që miratohet me urdhër të titullarit të njësisë publike , në të cilat janë të përcaktuara qrtë rregullat e sjelljes dhe parimet që duhet të udhëhëqin punën  e audituesve të brëndshëm . Kodi I etikës  I referohet kodit të Etikës  të publikuar nga Audituesi  të Brëndshëm .
Kodi Etik për Audituesin e Brëndshëm  Versioni Elektronik
Kodi i etikes se auditit v.2019