Ligji 8402 10.09.1998 Për disiplinimin e punimeve të ndërtimit


Ligji Nr 107 datë 31/7/2014 Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit i ndryshuar


VKM nr. 231 datë 21.03.2017 për disa ndryshime dhe shtesa në VKM nr.408 datë 13.05.2015


VKM nr. 271 datë 06.04.2016 Për disa ndryshime në VKM nr.408 datë 13.05.2015


VKM Nr.355 datë 19.04.2017 për disa shtesa dhe ndryshime në VKM nr.408 datë 13.05.2015


VKM Nr.408%2c datë 13.05.2015 Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit