Në Konezbalt, ku punonjësit tanë janë fokusuar më mirëmbajtjen e hapësirave publike, ndriçimin, hapjen e rrugëve të arave, sinjalistikën dhe hapjen e kanaleve. Puna do vijojë edhe në fshatra të tjera.