Neni Nr. 7 I ligjit Nr,119/2014 “ Për të drejtën e informimit “ Nenit 19 të Ligjit Nr. 139/2015 “ për vetëqeverisjen vendore” Neneve 10 dhe 13 të ligjit Nr. 60/2016 “ Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e silanjizuesve “
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton: Kryetari I Bashkisë
Përgjegjës për Publikun: Struktura e sinjalizimit , Ankesave dhe Vërejtjeve
Në Bashkinë Dimal një Njësi përgjegjëse regjistron rastet e Hetimit Administrativ dhe Sinjalizuesve.
Adresa : Kati I dytë , Godina e Bashkisë Dimal
Rruga: Dimal , Lagja18 Tetori
Ura Vajgurore
Kodi Postar: 5007
E-mail. bashkia@bashkiadimal.gov.al