Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”  Ligji Nr.44/2015 “ Kodi I procedurave Administrative dë republikës së shqipërise”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Kryetari I bashkisë
Përgjegjës për publikimin:  Sektori I Burimeve Njerëzore

 

Struktura Komunitare ne fshat

Fshati drejtohet nga kryetari dhe kryesia e fshatit .

Perberja e kyresise se fshatit duhet te respektoj ligjin per barazine gjinore .

 

Kryetari dhe kryesia e fshatit kujdesen per parandalimine nderhyrjeve te paligjshme ne rrjetin e furnizimit me uje te pijshem ,te kanaleve mbrojtese si dhe kanaleve te ujitjes dhe kullimit.

  1. b) –Kujdesen per nderhyrjet e paligjshme te cafredolloj demtimi ne rruge , tortuar , sheshet publike ne fshat etj.
  2. c) –Adminisrimin e varrezave te fashtit .

d)-Kujdesen per ruajtjen e pyjeve dhe kullotave

 

Detyrat me te hollesishme percaktohen ne rregulloret dhe urdheresat e KB

Kryetari fshatit ka te drejten me nismen e tij te vije ne mbledhjen e KB dhe te shprehe mendimin e tij ne mbledhjen per ceshtje qe jane te lidhura me fshatin perkates.

KRYETARET-E-FSHATRAVE-TË-BASHKISË-URA-VAJGURORE-