Neni 43/3 I ligjit  Nr. 139/2015 “ për vetëqeverisjen vendore”  neni 7 dhe pika  dh,  ligji 119/2014 “ Për të drejtën e Informimit”  Nenet 8 pika c dhe neni 12 pika ç dhe d të ligjit Nr. 114/2015 “ Për Auditimin e Brëndshem  në Sektorin Publik”

 Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al

Koha e shërbimit : Brenda 30 ditëve  nga dorëzimi I raportit përfundimtar

Organi që miraton: Kryetari I Bashkisë

Përgjegjës për publikimin: Auditi I Brëndshëm

Plani I Veprimit për Zbatmin e Rekomandimeve të lëna nga Auditimi i KLSH 2020