Për objektet e prokuruara ose në proces prokurimi nga Bashkia Ura Vajgurore, lutemi referojuni Agjencisë së Prokurimeve Publike me adresë: https://www.app.gov.al/

Ligji i Prokurimit Publik i konsoliduar


Regjister i realizimeve të prokurimeve publike Janar-Maj 2017


Regjistri Realizimeve të Prokurimeve Publike 2016


Rregjistri i parashikimeve te prokurimeve publike per vitin 2017


Udhezim i Perdorimit per Rolin e Njesise se Prokurimit


Udhezim i Perdorimit të KVO


Udhezim per zhvillimin e Procedures Blerje te vogla ne SPE 14.04.2017


[vc_row gap=%2