Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve
Kliko ketu për të parë listën të plotë
Rregjistri i kerkesave dhe pergjigjeve
Kliko ketu për të parë listën të plotë

Nr.

Data e rregjistrimit të kërkesës

Objekti

Data e kthimit të përgjigjes

Statusi i kërkesës

Tarifa

01

24.03.2016

Kërkesë
për informacion nga dokumentat zyrtare nga

Lëvizja
MJAFT

14.04.2016

Është
dërguar në mënyrë elektronike Buxheti dhe pasqyrat financiare nga drejtoria e
Financës

Përfunduar

Nuk
ka

02

24.03.2016


dhënat e kordinatorit të informimit dhe kontaktet nga

Lëvizja
MJAFT

28.03.2016

Dëguar
me e-mail

Përfunduar

Nuk
ka

03

26.05.2016

Këshilli
i Evropës

Pyetësor
për vlerësimin e Transparencës

Plotësuar
03.06.2016

Dërguar
me e-mail 07.06.2016

Përfunduar

Nuk
ka

04

20.07.2016

Pyetësor
nga BIRN

Reflektimi
i punës së Bashkisë

21.07.2016

Dërguar
me e-mail

Përfunduar

Nuk
ka

05

22.08.2016

Kërkesë
për informacion mbi investimet e ndërrmara nga Bashkia

 

02.09.2016

Përgjigje
zyrtare Prefektit të Qarkut Berat

Përfunduar

Nuk
ka

06

29.09.2016

Infrastruktura
për Personat me Aftësi të Kufizuar

Prot
1959/1 dt 02/11/2016

Perfunduar

Nuk
ka

07

31.10.2016
(Prot 2215)

MJAFT
informacion

Pytesor
Indeksi rajonal i transparences

04.11.2016
(Prot 2215/1)

Plotesim
i pyetesorit

Perfunduar

Nuk
ka

08

31.10.2016
(Prot 2216)

Qendra
“Res Publica”

-Kontratat
e pastrimit

-Renditja/Rezultati
i operatorëve ekonomik që kanë prodhuar këto kontrata

Prot
2216/2 dt 12/12/2016

Perfunduar

Nuk
ka

(Praktika
e dok te njesuara me origjinalin me VKB eshte 3500 ,por nuk e ka terhequr dok
ende)

09

17.11.2016

Emertimet
e rrugeve

30.11.2016

Perfunduar

Nuk
ka

10

05.12.2016

Informacion
per projektin e Lumit

12.12.2016

Perfunduar

Nuk
ka

11

20.12.2016

Keshilli
i Qarkut Berat

Informacion
per transportin rrugor te mallrave dhe udhetareve

23.12.2016

Perfunduar

Nuk