Neni 43/3 I ligjit Nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen Vendore”  Nenit 7 pika dh ligji 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit “  Nenet  8 pika c dhe neni 12 pika ç dhe d të ligjit Nr.114/2015 “ Për auditimin e brëndshëm në Sektorin Publik”
Ky Material publikohet :  Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal  http://bashkiadimal.gov.al
 
Koha e shërbimit : brënda 30 ditëve nga  dorëzimi I raportit përfundimtar
Organi që miraton: Kryetari I Bashkisë
Përgjegjës për Publikun:  Struktura e sinjalizimit , Ankesave dhe Vërejtjeve