SHKOLLAT SOT 2016 -2017

  • Ne qytetin e Ures Vajgurore jane 1 gjimnaze, dhe 6 shkolla 9-vjeçare
  • Ne njësinë Poshnje jane 1 gjimnaze dhe 5 shkolla 9-vjeçare
  • Ne njësinë Kutalli  janë 1 gjimnaze dhe 7 shkolla 9-vjeçare
  • Ne njësinë Cukalat janë 1  gjimnaze dhe  3 shkolla 9-vjeçare