Baza ligjore:  neni 64/1  I ligjit I ligjit Nr.  193/ 2015 “ Për Vetëqeverisjes Vendore”
Ky Material publikohet :  Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Afati kohorë:  Menjëher pas miratimit
Organi që miraton : Kruetari I Bashkisë
Përgjegjës për Publikun.  Drejtori I Financës , Ekonomisë ,  Buxhetit dhe Tatim-Taksave.
 
Strukturën përgjegjëse në bashki për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave.