Neni Nr.7  I ligjit nr. 119/2014 “ Për të Drejtën e Informimit”  Ligji Nr. 115/2014 “ për ndarjen Administrative -Territoriale të Njësive të qeverisjes Vendore  në Republikën e Shqipërisë”  Neni 23 dhe 30 I ligjit Nr.139/2015 “ Për Vetqeverisjes  Vendore”
Ky Material publikohet: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Koha e shërbimit : Menjëherë
Organi që miraton:  Siaps akteve ligjore dhe nën ligjore në fuqi
Përgjegjës për publikimin : Kryetari I bashkisë