VENDIM

Nr. 7  datë  04.08.2015

MBI MIRATIMIN E KOMISIONEVE TË PËRHERSHME TË KËSHILLIT BASHKIAK URA VAJGURORE

Bazuar në Ligjin Nr. 8652, datë 31.07.2000, ” Për Organizimin dhe Funksionimin e Qeverisjes: Vendore”, neni 8 pika d ,neni 10,neni 21 ,neni 32 Këshilli i Bashkisë Ura Vajgurore,mbështetur në propozimet e Këshilltarëve , në mbledhjen e datës 04.08.2015,

VENDOSI:Me 18 vota PRO nga 18 Këshilltarë prezentë

Miratimin e  Komisioneve të Mandateve të Përhershme të Këshillit Bashkiak Ura Vajgurore.

Emërtimi

Komisioni Ekonomik Financ-Buxhet,Tatim-Taksat:

Nr

Emër Mbiemer

Funksioni

Subjekti Politik

1

Hysen Hoxha

Kryetar

PS

2

Aurel Hoxha

Anëtar

PEISH

3

Mirela Tafa           

Anëtar

LSI

4

Bujar Dhëmbo   

Anëtar

PR

Emërtimi

Komisioni për Probleme të
Zhvillimit Ekonomik, të Strehimit, Transportit, Trafikut, Pronave Publike:

Nr

Emër Mbiemer

Funksioni

Subjekti Politik

1

Lorenc Plaku

Kryetar

PS

2

Luan Hajdari

Anëtar

LSI

3

Nadir Shehu

Anëtar

BLD

Emërtimi

Komisioni i Bujqësisë e
Blegtorisë, Shërbimi Shëndetësor e Mjedisit :

Nr

Emër Mbiemer

Funksioni

Subjekti Politik

1

Hasan Lila

Kryetar

PRRL

2

Shkëlqim Vrapi

Anëtar

LSI

3

Bujar Dhëmbo

Anëtar

PR

Emërtimi

Komisioni i
Arsimit–Kulturës, Rinisë–Sporteve dhe Vlerësimit të Figurave:

Nr

Emër Mbiemer

Funksioni

Subjekti Politik

1

Haxhire Hoxha

Kryetar

PS

2

Kozeta Protoduari

Anëtar

PD

3

Ermonela Mata

Anëtar

LSI

4

Valbona Rumnici

Anëtar

PD

Emërtimi

Komisioni për
Probleme të Zhvillimit Urban, Ndërtimit, Përdorimit të Tokës etj:

Nr

Emër Mbiemer

Funksioni

Subjekti Politik

1

Fatlli Adilaj

Kryetar

PS

2

Kujtim Pelivani

Anëtar

LSI

3

Viktor Xhemalaj

Anëtar

PSV 91

4

Astrit Mehmeti

Anëtar

PD

Emërtimi

Komisioni i Rregullores, Kontrollit dhe
Nënshkrimeve të Proces–Verbaleve të mbledhjeve:

Nr

Emër Mbiemer

Funksioni

Subjekti Politik

1

Luena Çopi

Kryetar

PS

2

Mirela Tafa

Anëtar

LSI

3

Arben Dyli

Anëtar

PD

Emërtimi

Komisioni i Mardhënieve me Publikun dhe
Biznesin :

Nr

Emër Mbiemer

Funksioni

Subjekti Politik

1

Anila Shahini

Kryetar

PS

2

Astrit Mehmeti

Anëtar

PD

3

Adrian Guraj

Anëtar

PFR