Neni 5 pika b dhe Neni 12 I Ligjit Nr.68/2017 “ Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Afati kohor:  Brënda  15 ditëve nga miratimi
Organi që miraton : Kruetari I Bashkisë
Përgjegjës për Publikun.  Përgjegjës I sektorit të të ardhurave.
 
Subjektet Familjare  Për taksën familjare kanë si detyrim  kryerjen e pagesës  brënda 31.12.2021
Subjektet e Biznesit  Për Taksat e Biznesit të vogël  kanë si detyrim kryerjen e pagesës  brënda datës 20.05.2021
Subjektet e Biznesit Për Taksat e Biznesit të madh  kanë si detyrim kryerjen e pagesave brënda datës 30.04.2021