Neni 32 I ligjit  Nr. 68/2017 “ Për vetë qeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Afati kohorë : Dokumenti I parë brënda datës 5 korrik , Dokumenti I rishikuar , Dokumenti I plotë jo më vonë se data 31 dhjetor
Organi që miraton : Këshilli Bashkiak Dimal
Përgjegjës për publikimin:  Drejtori I Financës, Ekonomisë , Buxhetit dhe Tatim – Taksave.