Kamatevonesa:
Masat e kamatvoneses eshte 120%e shkalles se interesit nderbankar te Bankes se Shqiperise .
Kamatvonesa paguhet ne cdo rrethane dhe nuk mund te hiqet as te ankimohet ne perjashtim te rasteve kur ka gabim ne llogaritje ose kur detyrimi tatimor per te vilin zbatohet ndryshon.
Gjobat:
Tatim paguesi i cili nuk arrin qe brenda afatit te parashikuar te paguaje shumen e  detyrimit tatimor ,detyrohet te paguaje nje gjobe te barabarte me 0.06% te shumes te detyrimit te pa paguar per cdo dite gjate te ciles pagesa nuk eshte kryer.Ne asnje rast gjoba nuk llogaritet per nje periudhe me te gjate se 365 dite kalendarike.