Neni 33 I ligjit  Nr. 68/2017 “ Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” Neni 18 I ligjit nr. 139/2015 “  Për vetëqeverisjen  Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Afati kohor:  Në 10 ditëshin e parë të janarit.
Organi që miraton : Kruetari I Bashkisë
Përgjegjës për Publikun.  Drejtori I Financës , Ekonomisë ,  Buxhetit dhe Tatim-Taksave.
__   Kalendari I Programit Buxhetor Afatmesëm  2022-2024
KALENDARI I HARTIMIT TE PBA 2022-2024