Mbrojtja Mjedisore
Ligji nr.10 431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” i ndryshuar , ka për qëllim dhe objektiv mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, parandalimin dhe pakësimin e rreziqeve ndaj jetës e shëndetit të njeriut, sigurimin dhe përmirësimin e cilësisë së jetës .
Legjislacioni mjedisor
> Ligji nr.10 431, datë 09.06.2011 “Për mbrojtjen e mjedisit” i ndryshuar
> Ligji nr.10 440,datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në mjedis” i ndryshuar
> Ligji nr.10 448 ,datë 14.07.2011 “Për lejet e mjedisit”
> Vendim Nr. 419, datë 25.06.2014 “Për Miratimin E Kërkesave Të Posaçme Për Shqyrtimin E Kërkesave Për Leje Mjedisi Të Tipave A, B Dhe C, Për Transferimin E Lejeve Nga Një Subjekt Te Tjetri, Të Kushteve Për Lejet Respektive Të Mjedisit, Si Dhe Rregullat E Hollësishme Për Shqyrtimin E Tyre Nga Autoritetet Kompetente Deri Në Lëshimin E Këtyre Lejeve Nga Qkl-Ja “
> Vendim nr.247,datë 30.04.2014 “Për përcaktimin e rregullave ,të kërkesave e të proçedurave për informimin dhe përfshirjen e publikut në vendimmarrjen mjedisore”
> Ligji nr.10 463 ,datë 22.09.2011 “Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” i ndryshuar
> Ligji nr.9774,datë 12.07.2007 “Për vlerësimin dhe administrimin e zhurmës në mjedis” i ndryshuar
> Vendimi nr.587,datë 07.07.2010 “Për monitorimin dhe kontrollin e nivelit të zhurmave në qendrat urbane dhe turistike”
> VKB Nr. 63 datë 03.08.2016 “ Për shkeljet që përbëjnë kundërvajtje administrative dhe sanksionet përkatëse “.