Neni 5 pika b dhe Neni 12 I Ligjit Nr.68/2017 “ Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Afati kohor:  Brënda  15 ditëve nga miratimi
Organi që miraton : Kryetari I Bashkisë
Përgjegjës për Publikun.  Përgjegjës I sektorit të të ardhurave.
Per me shume informacion klkoni Paketa Fiskale