Neni 41/6 dhe Neni 54 I Ligjit nr. 68/2017 “ Për Financat eVetëqeverisjes Vendore”  dhe Neni 41 I Ligjit  nr. 193/ 2015 “ Për Vetëqeverisjes Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Afati kohor : 15 ditë pas miratimit të këshillit bashkisë Dimal  , kurse Regjistri I Parashikimeve  të Prokurimit Publik 10 ditë pas miratimit të buxhetit.
Organi që miraton : Keshilli Bshkiak Dimal
Përgjegjës për publikimin:  Drejtori I Financës, Ekonomisë , Buxhetit dhe Tatim – Taksave.