Neni 48/3 , Neni 51 dhe Neni 54 I Ligjit Nr. 68/2017 “Për Financat e Qeverisjes Vendore”  Neni 43 I Ligjit Nr. 139/2015 “ Për Vetëqeverisjes Vendore” dhe Ligjit Nr. 9643  datë 20.11.2006 “ Për prokurimin public”
Publikimi: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Afati kohor:  Raportet e monitorimit  brënda 30 ditëve pas përfundimit  të perudhës  së raportimit . Raporti vjetor I konsileduar brënda muajit qershor  të vitit buxhetor pasardhës . Regjistri I Realizimeve të Prokurimit Publik jo më vonë se datat 10 të muajëve  Maj , Shtator dhe  janar të çdo viti.
Organi që miraton : Këshilli Bashkiak Dimal
Përgjegjës për publikimin:  Drejtori I Financës, Ekonomisë , Buxhetit dhe Tatim – Taksave.