• Përjashtohen nga pagimi i taksës mbi ndërtesat :
1.Taksapaguesit, për kategorinë  I “Ndërtesa banimi” dhe që i përkasin kategorive me status “Invalid të punës dhe të luftës, të verbër, veteranë të luftës” si dhe të sëmurë para dhe tetraplegjikë.
2.Kjo zbatohet kur taksapaguesi nuk merret me aktivitet biznesi.
3.Pronat e shtetit dhe të njësive të qeverisjes vendore, që përdoren për qëllime jofitimprurëse. 
4.Ndërtesat e banimit, që shfrytëzohen nga qiramarrës me qira të paliberalizuara.
5.Ndërtesat që përdoren nga komunitetet fetare.
6.Pasuritë në pronësi të shtetit, të kaluara me vendim të Këshillit të Ministrave, nën administrimin e shoqërive publike shtetërore.
7.Banesat sociale ne pronesi te bashkive
8.Pasurite e paluajtshme –ndertesa,prone e subjekteve juridike ose fizike ,qe ne baze te marveshjeve me bashkite perdoren nga keto te fundit si banesa sociale;
9.Ndertesat qe perdoren nga komunitetet fetare ,ne funksion te veprimtarise se tyre ;
10.Strukturat akomoduese “Hotel/Resort me kater dhe pese yje”status special”,sipas percaktimit ne legjislacionin e fushes se turizmit dhe qe jane mbajtes ten je marke tregtare te regjistruar dhe njohur nderkombetarisht “brand name “,
11.Ndertesat e banimit te  deklaruara , si vendbanime ,nga kryefamiljaret ,qe perfitojne vetem  pension pleqerie  ose pension social ,kur familja perbehet vetem nga pensionistet, ose edhe me persona ne ngarkim te tyre ,qe jane te paafte per pune .
12.Ndertesat kulturore , nen mbrojtje te perkohshme ose te perhershme ,per kohen ne te cilen deklarohet mbrojtja ,sipas legjislacionit ne fuqi per monumentet e cultures  dhe /ose trashgimine kulturore, te cilat perdorenvetem per qellime jofitimprurese.
 13.Ndrtesat e banimit që shfrytëzohen   nga qiramarrësi me qira të paliberalizuara.