Politikat  për zhvillimin e qëndrueshëm në një afat kohor jo më pak se 5 vite
Neni 32 I ligjit  Nr. 68/2017 “ Për vetë qeverisjen vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Afati  kohor:  10 ditë nga data e miratimit
Organi që miraton Këshilli Bashkiak  dimal
Përgjegjës për publikimin: Kryetari I Bashkisë