Bashkia Ura Vajgurore mori pjese ne seminarin studimor ne qarkun e Korçes tematika e te cilit lidhet me Projektin e Menaxhimit te Integruar te Mbetjeve te Ngurta, Qarku Berat, financuar nga SECO.
Pjesmarres ne seminar ishin te 4 bashkite e qarkut gjithashtu z.Valentin Plaweffli(perfaqesues i SECO-s), Z.Gernold Dilewski,drejtuesi i projektit,  znj Alba Dakoli Wilson,zevendesdrejtuesja e ekipit te projektit dhe znj Mirela Buhuri menaxhere rezidente e projektit.
Objekti i Seminarit permban  :
-Takim me perfaqesuesit e KRWM te Korçes ,njohja me pervojen e zbatimit te avancuar te mbetjeve si dhe kryerjen e nje vizite ne Landifillin e Maliqit .
-Zhvillimi i mirekuptimit reciprok per hartimin e Planit te fuqizimit institucional.
-Diskutim rreth Planeve vendore te menaxhimit te mbetjeve duke perfshaire prezantimin e kontributeve te dakortesuara nga cdo bashki.
-Analiza e opinioneve per Planin Rajonal te Menaxhimit te Mbetjeve  si dhe Metodologjia e perdorur per zgjedhjen e qendres rajonale te menaxhimit te mbetjeve.