Neni 48/3, Neni 53 dhe Neni 54  I ligjit Nr 68/2017 “ Për Financat në vetëqeverisjen Vendore”  Neni 43  I ligjit Nr. 193/ 2015 “ Për Vetëqeverisjes Vendore”
Publikimi: Në menunë ku lexon “ Programi I transparencës” në faqen zyrtare në internet  të Bashkisë Dimal http://bashkiadimal.gov.al
Afati kohor:  Raportet e monitorimit  brënda 30 ditëve pas përfundimit  të perudhës  së raportimit . Raporti vjetor I konsileduar brënda muajit qershor  të vitit buxhetor pasardhës . Regjistri I Realizimeve të Prokurimit Publik jo më vonë se datat 10 të muajëve  Maj , Shtator dhe  janar të çdo viti.
Organi që miraton : Këshilli Bashkiak Dimal
Përgjegjës për publikimin:  Drejtori I Financës, Ekonomisë , Buxhetit dhe Tatim – Taksave.